Varför skall jag välja Softmore IMPROVE®?

Onödiga kostnader

En, ofta stor, andel av svenska företags kostnader är onödiga kostnader, orsakade av fel och brister. Förutom direkta kostnader orsakar felen merarbete för personalen och missnöje hos kunderna.

Effektivt verktyg

Softmore IMPROVE® är ett effektivt verktyg för avvikelsehantering och kvalitetsstyrning, som hjälper våra kunder att samla in värdefull information från hela verksamheten. Informationen omvandlas till diagram, grafer och tabeller som ger ledningen rätt underlag för att förbättra rutiner och processer, och höja kvalitén i verksamheten.

Förbättringsprocessen

Enkel inrapportering

Medarbetarna rapporterar in fel, brister och andra händelser som är intressanta för ledning och beslutsfattare. Inrapporterad information sammanställs automatiskt i överskådliga diagram och tabeller. Med hjälp av informationen kan man sedan besluta om och planera för åtgärder som förbättrar verksamheten.

Underlättar uppföljning

Systemet underlättar för medarbetare och handläggare att följa varje ärende, att lägga upp och genomföra åtgärdsplaner, samt att följa upp verkan av vidtagna åtgärder.

Vad uppnår man med effektiv avvikelsehantering?

Nedan listas några av de effekter våra kunder uppnår, tack vare framgångsrikt förbättringsarbete, genom avvikelsehantering med Softmore IMPROVE®:

 • Färre fel, genom förebyggande åtgärder.
 • Lägre kostnader, tack vare färre fel.
 • Högre produktivitet, genom färre omarbetningar.
 • Nöjdare kunder, genom högre leveransprecision.
 • Högre intäkter, genom nöjdare kunder.
 • Minskad arbetsbelastning ,genom minskad felhantering.
 • Nöjdare medarbetare, genom förbättrad arbetsmiljö (bättre rutiner, färre omarbetningar, nöjdare kunder).
 • Minskat slöseri, genom minskat spill i produktionen.
 • Minskad miljöpåverkan, genom minskat spill och effektivare processer.
 • Ökad lönsamhet, genom nöjdare kunder och sänkta kostnader.
 • Kontroll, Ledningen får information, i realtid, om vad som händer i verksamheten.
Hur uppnås detta med Softmore IMPROVE®?

Medarbetarna engageras för att rapportera in de avvikelser, fel och brister som uppstår och upptäcks i verksamheten. Handläggare har stor nytta av strukturen, systematiken och stödfunktionerna i Softmore IMPROVE®, under den löpande uppföljningen av fel, brister och avvikelser.

Med hjälp av samlad inrapportering, får ledningen en bild av verkligheten i hela verksamheten, och kan utifrån informationen ta effektiva beslut om åtgärder, som förebygger att felen uppstår igen. Det skapar förutsättningar att förbättra såväl egna som leverantörers rutiner/processer, medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens miljöpåverkan.

Dubbel effekt

Systematiskt förbättringsarbete ger högre intäkter, genom ökad kundtillfredsställelse, och lägre kostnader genom färre fel, defekter och reklamationer.

Strukturerat förbättringsarbete

Strukturerat förbättringsarbete leder till effektiva processer, färre fel och mindre administration.

Minskat slöseri

Det mest uppenbara resultatet av förbättrad kvalitet är det minskade slöseriet, alltså en minskning av det spill som förknippas med produktionen.

Högre produktivitet

En annan viktig följd av förbättrad kvalitet är färre omarbetningar, vilket möjliggör en högre produktivitet.

Förbättrad arbetsmiljö

Arbetsmiljön förbättras automatiskt, då arbetsbelastningen minskar, genom minskad brist- och felhantering.

Eliminering av kroniska problem

Den största ekonomiska vinsten fås oftast genom eliminering av kroniska problem.

Sparar tid i förbättringsarbetet

Genom att använda Softmore IMPROVE® identifieras snabbt och enkelt vilka åtgärder som har högst besparingspotential.

Konkret och värdefull information

Softmore IMPROVE® ger tillgång till statistik och rapporter som tydligt visar var i organisationen avvikelser, fel och brister uppstår och vilka kostnader de orsakar. Dessutom ges indikation på kvalitetsbrister hos leverantörer samt vilka kunder man riskerar att förlora.

Sparar tid och pengar

Genom sitt enkla handhavande och smarta funktioner för effektiv avvikelsehantering, sparar Softmore IMPROVE® många kostsamma timmar för verksamheten.

Softmore IMPROVE® ligger till grund för informerade beslut om viktiga förbättringsåtgärder, vilket medför kostnadsbesparingar och minskad administration.

Nöjdare kunder

Systemet hjälper dig att bli en bättre leverantör. En kund, som drabbas av en avvikelse, informeras enkelt, genom en meddelandefunktion i systemet, och får då snabbt en bekräftelse på att reklamation mottagits och att dedikerad personal kommer att handlägga lösningen av problemet.

Minskad administration

Systemet sammanställer automatiskt alla avvikelser och händelser till statistik. Man får snabbt en tydlig bild om hur det står till i verksamheten.

Mer delaktig personal

En av Softmore IMPROVEs styrkor är det enkla handhavandet, i kombination med återkoppling av information till de som registrerar händelserna, som skapar ett starkt engagemang hos medarbetarna.

Tiden för att registrera en avvikelse har, i Softmore IMPROVE®, reducerats till ett minimum. Detta för med sig en mycket hög rapporteringsmoral. Samtidigt bibehålls kvaliteten genom hela rapporteringskedjan.

Framtaget av användare för användare

Softmore IMPROVE® har, under över 10 års tid, tagits fram och utvecklats som del i ett kvalitetsprojekt. Resultatet är ett användargränssnitt för avvikelserapportering, som förmodligen är det mest lättillgängliga och användarvänliga på marknaden.

Webbaserat

Systemet, som är webbaserat, kräver inga lokala installationer eller individuella programmeringsinsatser för ett nytt användarföretag.

Färre fel, Färre reklamationerv

Som stöd i avhjälpande och förebyggande av fel och brister, banar Softmore IMPROVE® väg för förbättrade processer och effektivisering av verksamheten. Det resulterar i uppkomsten av färre fel, vilket i sin tur leder till färre reklamationer och nöjdare kunder.

Mätning av kvaliteten hos leverantörer

Ett exempel på effektivitet är att man direkt från systemet kan ställa en fråga till en leverantör som, i sin tur, svarar direkt in i systemet, via en egen sida i systemet.

Kostnadskontroll

Kostnader kopplade till avvikelsen registreras enkelt i systemet. Det gör det möjligt att identifiera vad som orsakar höga kostnader i verksamheten.

Transparens

En annan viktig faktor som gör systemet så bra är det enkla och tydliga informationsflödet. Den som registrerar avvikelsen får återkoppling på vad som sker med ett ärende över tid. Dessutom håller systemet såväl kunden som leverantören informerad.

Effektivare processer

Det enkla användargränssnittet, samt kraftfull och lättillgänglig statistik, är nyckelfaktorer för att få en kontinuerlig utvärdering och effektivisering av företagets processer.

Underlättar kvalitets- och miljöarbetet

Softmore IMPROVE® är lösningen för varje företag som strävar efter ett effektivt arbete i sitt kvalitets- och miljöarbete.